KWIECIEŃ 2023 – zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Categories :

TEMATYKA TYGODNIOWA:

Wielkanocny czas (03.04–07.04.)

Morskie przygody(11.04.–14.04.)

Ekologia na co dzień (17.04.–21.04.)

Mieszkańcy domu i zagrody (24.04.–28.04.)

 

Tydzień 1: WIELKANOCNY CZAS

 • dzieci poznają wybrane symbole, tradycje i zwyczaje związane z Wielkanocą
 • opowiadają o tradycjach wielkanocnych kultywowanych w domu rodzinnym
 • klasyfikują przedmioty ze względu na określone cechy
 • prowadzą hodowlę wybranych roślin, poznają zasady dbania o rośliny
 • aktywnie uczestniczą w eksperymentach, próbują wyciągać z nich proste wnioski
 • wyrażają swoje emocje za pomocą miny i gestu
 • próbują odczytać szyfry według przyjętego kodu
 • przeżywają pozytywne emocje płynące ze wspólnej zabawy
 • starają się przestrzegać zasad obowiązujących w grupie
 • kształtują poczucie przynależności do rodziny i narodu poprzez obchodzone tradycje i zwyczaje

 

Tydzień 2: MORSKIE PRZYGODY

 • dzieci rozpoznają i nazywają niektóre rodzaje środków transportu morskiego
 • wzbogacają wiedzę z zakresu akwenów wodnych, flory i fauny mórz i oceanów
 • rozumieją, że woda zmienia stany skupienia pod wpływem temperatury
 • określają, które przedmioty toną w wodzie, a które utrzymują się na powierzchni
 • tworzą konstrukcje płaskie i przestrzenne z różnorodnego materiału, wykorzystują właściwe sposoby łączenia, montowania
 • posługują się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni
 • zwracają się bezpośrednio do rozmówcy, starają się mówić poprawnie
 • starają się zrozumieć sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków, oznaczeń i symboli
 • odróżniają elementy świata fikcji od rzeczywistości
 • rozumieją znaczenie przyrody dla człowieka jako miejsca wypoczynku i relaksu
 • poznają zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas przebywania blisko akwenów wodnych
 • rozumieją wpływ zanieczyszczenia środowiska na funkcjonowanie ludzi, zwierząt i roślin

 

Tydzień 3: EKOLOGIA NA CO DZIEŃ

 • dzieci rozpoznają znaki ekologiczne, wykazują się wiedzą na temat ekologii
 • poszerza wiedzę na temat segregacji śmieci i recyklingu
 • orientują się, jakie działania człowieka degradują środowisko
 • ćwiczą umiejętność sprawnego segregowania drobnych przedmiotów
 • tworzą prace, wykorzystując odpady
 • poznaje wartość pieniądza
 • zgłębiają wiedzę na temat wartości odżywczych w różnych produktach
 • kształtują prawidłowe reakcje na negatywne zmiany w otoczeniu przyrodniczym poprzez aktywny udział w oszczędzaniu jej zasobów, m.in. oszczędzanie wody i energii
 • prezentują swoje umiejętności przed publicznością, przełamując swoje ograniczenia
 • odczuwają więź z grupą rówieśniczą i aktywnie włączają się w podejmowane działania

 

Tydzień 4: MIESZKAŃCY DOMU I ZAGRODY

 • dzieci wiedzą, czym jest gospodarstwo wiejskie
 • odróżniają wieś od miasta
 • zauważają postęp techniczny
 • rozpoznają i naśladują wybrane dźwięki
 • poznają i utrwalają nazwy młodych gatunków zwierząt mieszkających na wsi
 • łączą w pary te same gatunki zwierząt dorosłych z młodymi
 • klasyfikują zwierzęta na te, które mieszkają na wsi oraz w domu
 • wymieniają, jakie zwierzęta można hodować w domu
 • próbują wskazać czego potrzebują zwierzęta mieszkające w klatce, akwarium oraz terrarium
 • ćwiczą motorykę małą
 • rozumieją, że nabywanie sprawności fizycznej wymaga systematycznych ćwiczeń, wytrwałości, przełamywania słabości i treningu
 • rozwijają empatyczny stosunek do zwierząt i wykazują wrażliwość na ich los
 • rozumieją, że posiadanie zwierzęcia to odpowiedzialność
 • wiedzą, jak zachować się w stosunku do nieznanych zwierząt

 

W tym miesiącu uczymy się piosenki: „Ziemia – wyspa zielona”

(muzyka: Andrzej Nowak, słowa: Halina Cenarska)

 

1.Nie warto mieszkać na Marsie,

nie warto mieszkać na Wenus.

Na Ziemi jest życie ciekawsze –

powtarzam to każdemu.

 

Ref. Bo ziemia to wyspa, to wyspa zielona

wśród innych dalekich planet.

To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,

więc musi być bardzo zadbany.

 

2.Chcę poznać życie delfinów

i wiedzieć co piszczy w trawie

zachwycać się lotem motyla

i z kotem móc się bawić.

 

Ref. Bo Ziemia to wyspa…

 

3.Posadźmy kwiatów tysiące,

posadźmy krzewy i drzewa,

niech z nieba uśmiecha się słońce,

pozwólmy ptakom śpiewać.

 

Ref. Bo ziemia to wyspa, to wyspa zielona

wśród innych dalekich planet.

To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,

więc musi być bardzo zadbany/x2.

 

Poznajemy wiersz: „Ziemia – nasza planeta”

Ziemio!

Nie chcemy abyś była zniszczona,

chcemy żebyś była cała zielona,

więc przysięgę Ci składamy,

że zniszczyć Ciebie nie damy!