Sprawozdawczość finansowa

Categories :

Na podstawie § 34 ust.10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego , jednostek budżetowych , samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2017 r. poz.1911z późn. zm.) informuję, ze sprawozdania finansowe za 2018 r. obejmujące; bilans jednostki budżetowej, rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) , zestawienia zmian w funduszu jednostki, informację dodatkową są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pawłowice.