ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE – LISTOPAD

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO (31.11.2022 – 4.11.2022)

II KOCHAMY CIĘ, POLSKO (7.11.2022 – 10.11. 2022)

III DESZCZEM MALOWANE (14.11.2022 – 18.11.2022)

IV NASZE EMOCJE (21.11.2022 – 25.11.2022)

V ZABAWY W TEATR (28.11.2022 – 2.12.2022)

 

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA:

I DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO (31.11.2022 – 4.11.2022)

 • doskonali technikę czytania przez czytanie prostych sylab;
 • poznaje litery: „d”, „D”;
 • rozumie związek między sytuacjami a ich konsekwencjami;
 • utrwala sobie znajomość europejskiego numeru alarmowego 112;
 • kształtuje pojęcie liczby „cztery”, poznaje cyfrę 4;
 • doskonali umiejętność stosowania liczebników głównych i porządkowych;
 • doskonali umiejętność liczenia w szerokim zakresie;
 • rozumie konieczność przestrzegania zasad ruchu drogowego przez pieszych;
 • dostrzega konieczność znajomości swojego adresu zamieszkania;
 • uświadamia sobie różnicę między osoba znaną/bliską a nieznajomą;

II KOCHAMY CIĘ, POLSKO (7.11.2022 – 10.11.2022)

 • posiada umiejętność postrzegania własnej osoby jako członka narodu, rozumie tą rolę i wiążące się z nią zadania;
 • nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski, ukryte w podaniach, legendach;
 • rozpoznaje litery, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;
 • nabywa wzorce pięknej polszczyzny poprzez słuchanie utworów literackich;
 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych;
 • doskonali umiejętność rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby, posługuje się pojęciami: „w prawo”, „w lewo”, „do tyłu”, „do przodu”;
 • kształtuje umiejętność orientowania się na mapie Polski, w szczególności umiejętność wskazywania własnej miejscowości,
 • wyraża przywiązanie do tradycji, historii i symboli narodowych;

III DESZCZEM MALOWANE (14.11.2022 – 18.11.2022)

 • interesuje się historią naszego kraju;
 • doskonali sprawność rąk oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej podczas zabaw ruchowych;
 • interesuje się czytaniem i literami: „k”, „K”;
 • rozwija umiejętność czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter;
 • kształtuje pojęcie liczby „pięć”, poznaje cyfrę 5;
 • posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi;
 • rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 1 do 5;
 • doskonali umiejętność liczenia w szerokim zakresie, dwójkami, piątkami, dziesiątkami;
 • kreśli wybrane litery i cyfry;
 • prowadzi kalendarz pogody zaznaczając pory roku, nazwy miesięcy i dni tygodnia (wykorzystuje symbole, cyfry, wyrazy do globalnego czytania);
 • prowadzi obserwacje zjawisk przyrodniczych;
 • poszerza pojęcia związane ze zmianami obserwowanymi w przyrodzie: stany skupienia wody;

IV NASZE EMOCJE (21.11.2022 – 25.11.2022)

 • systematycznie uczestniczy w zabawach ruchowych oraz zajęciach gimnastycznych;
 • przestrzega ustalonych zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo;
 • stosuje w codziennych sytuacjach wiedzę o tym, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych;
 • ilustruje zdarzenia, pojęcia, zjawiska oraz emocje poprzez różnorodne formy ekspresji: plastyczna, techniczną, muzyczna, mimiczną, ruchową;
 • stosuje w pracach plastycznych pełna gamę barw, eksperymentuje z mieszaniem kolorów,
 • interesuje się czytaniem i literami: „u”, „U”;
 • doskonali umiejętność czytania sylab, tworzenia wyrazów z rozsypanki sylabowej;
 • podejmuje próbę podpisywania się własnym imieniem w praktycznych sytuacjach;
 • porównuje liczebność zbiorów z określaniem, o ile jest mniej lub więcej elementów,
 • poznaje znaki „<”, „>”, „=” układając i odczytując zapisy matematyczne;
 • konstruuje gry planszowe z wykorzystaniem umownych znaków, symboli, wyrazów;

V ZABAWY W TEATR (28.11.2022 – 2.12.2022)

 • doskonali umiejętność posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści;
 • doskonali umiejętność właściwego intonowania wypowiedzi;
 • doskonali umiejętność odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości;
 • doskonali umiejętność wyszukiwania rymów i tworzenia krótkich rymowanek, wyliczanek i wierszy;
 • doskonali umiejętność rozwiązywania rebusów obrazkowo – literowych;
 • interesuje się czytaniem i literami „y”, „Y’;
 • doskonali umiejętność posługiwania się liczebnikami porządkowymi i dostrzega ich znaczenie,
 • kształtuje umiejętność dodawania i odejmowania z użyciem zbiorów zastępczych i symboli matematycznych;
 • zna znaki „=”, „ +”, układa i odczytuje zapisy matematyczne;

 

 

POZNAJEMY NASTĘPUJĄCĄ PIOSENKĘ:

„W deszczowym rytmie”

 1. Choć za oknem taka plucha,

Choć ulewny pada deszcz,

Kiedy pada lubię słuchać

I ty ze mną spróbuj też.

Ref. Słuchać deszczowej muzyki,

Na deszczowe skrzypce i smyki,

Słuchać jak rosną kałuże,

Te małe i te duże,

O właśnie tak: kap, kap,

O właśnie tak: kap, kap.

 1. Ciągle kapie woda z góry,

 

Jak to robi, nie wiem sam.

Skąd tę wodę biorą chmury,

Czy tam w niebie maja kran?

Ref. Słuchać deszczowej muzyki…

 1. Aura ma swoje wybryki,

Deszcz uparcie szyby tnie.

Więcej wody czy muzyki?

Czy to ktoś naprawdę wie?

Ref. Słuchać deszczowej muzyki…

 

UCZYMY SIĘ TEŻ WIERSZYKA:

„Katechizm polskiego dziecka” W. Bełza


— Kto ty jesteś?

— Polak mały.

— Jaki znak twój?

— Orzeł biały.

— Gdzie ty mieszkasz?

— Między swymi.

— W jakim kraju?

— W polskiej ziemi.

— Czym ta ziemia?

— Mą Ojczyzną.

— Czym zdobyta?

— Krwią i blizną.

— Czy ją kochasz?

— Kocham szczerze

— A w co wierzysz?

— W Polskę wierzę.

— Coś ty dla niej?

— Wdzięczne dziecię.

— Coś jej winien?

— Oddać życie.