LISTOPAD 2023 – zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

TEMATYKA TYGODNIOWA:

Dbamy o bezpieczeństwo (30.10–03.11.)

Kochamy Cię, Polsko! (06.11.–10.11.)

Deszczem malowane (13.11.–17.11.)

Nasze emocje (20.11.–24.11.)

Zabawy w teatr (27.11.–01.12.)

 

Tydzień 1: DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO

 • dzieci dostrzegają konieczność znajomości swojego adresu zamieszkania
 • wskazują różnice między osobą znaną/bliską, a nieznajomą
 • doskonalą umiejętność stosowania liczebników głównych i porządkowych
 • kształtują nawyk wykonywania czynności samoobsługowych, w tym czynności precyzyjnych – wiązania sznurówek, posługiwania się sztućcami
 • rozwijają umiejętność przewidywania skutków swoich działań oraz oceny postępowania swojego i innych
 • kształtują nawyk szukania wsparcia w sytuacji trudnej
 • utrwalają znajomość europejskiego numeru alarmowego 112
 • rozumieją konieczność przestrzegania zasad ruchu drogowego przez pieszych

 

Tydzień 2: KOCHAMY CIĘ, POLSKO!

 • dzieci nazywają wybrane symbole związane z regionami Polski, ukryte w podaniach, legendach
 • kształtują umiejętność orientowania się na mapie Polski
 • budują przywiązanie do tradycji, historii i symboli narodowych
 • próbują rozpoznać wybrane litery
 • doskonalą umiejętność rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby, posługują się pojęciami: „w prawo”, „w lewo”, „do tyłu”, „do przodu”
 • są wdrażane do obdarzania uwagą innych dzieci i osób dorosłych
 • kształtują umiejętność postrzegania własnej osoby jako członka narodu, rozumienia tej roli i wiążących się z nią zadań
 • inicjują zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem materiału naturalnego
 • kształtują umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji związanych ze wspólnym przeżywaniem święta narodowego
 • są wdrażanie do panowania nad nieprzyjemną emocją
 • dostrzegają emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

 

Tydzień 3: DESZCZEM MALOWANE

 • dzieci rozwijają zainteresowanie historią naszego kraju
 • kształtują umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji własnych i osób z najbliższego otoczenia
 • doskonalą umiejętność kreślenia prostych i złożonych znaków
 • ćwiczą sprawność rąk oraz koordynację wzrokowo-ruchową podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych
 • kształtują płynność, koordynację i świadomość ruchów całego ciała
 • doskonalą umiejętność liczenia
 • prowadzą obserwację zjawisk przyrodniczych
 • poszerzają pojęcia związane ze zmianami obserwowanymi w przyrodzie: stany skupienia wody
 • kształtują postawę proekologiczną
 • są wdrażane do współpracy poprzez realizację zadań zespołowych

 

Tydzień 4: NASZE EMOCJE

 • dzieci ilustrują zdarzenia, pojęcia, zjawiska oraz emocje poprzez różnorodne formy ekspresji: plastyczną, techniczną, muzyczną, mimiczną, ruchową
 • starają się stosować w pracach plastycznych pełną gamę barw, eksperymentują z mieszaniem kolorów
 • utrwalają kształty wybranych liter i cyfr przez różnorodne działania: plastyczne, graficzne, konstrukcyjne, ruchowe
 • porównują liczebność zbiorów z określaniem, o ile jest mniej lub więcej elementów
 • kształtują umiejętność samokontroli wykonywanych ćwiczeń, regulowania oddechu, radzenia sobie ze zmęczeniem
 • starają się przestrzegać ustalone zasady zachowania zapewniające porządek i bezpieczeństwo
 • stosują w codziennych sytuacjach wiedzę o tym, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych
 • ćwiczą umiejętność radzenia sobie w sytuacjach sukcesu i porażki
 • dostrzegają znaczenie uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, prawda, sprawiedliwość, uczciwość, odwaga, zdolność do poświęceń

 

Tydzień 5:  ZABAWY W TEATR

 • dzieci starają się posługiwać gestem, mimiką i ruchem w celu wyrażenia określonych treści
 • rozwijają umiejętność właściwego intonowania wypowiedzi
 • próbują odróżnić elementy świata fikcji od rzeczywistości
 • kształtują umiejętność rozwiązywania rebusów obrazkowo-literowych
 • posługują się liczebnikami porządkowymi i próbują dostrzec ich znaczenie
 • kształtują umiejętność dodawania oraz odejmowania z użyciem zbiorów zastępczych i symboli matematycznych
 • tworzą konstrukcje płaskie i przestrzenne
 • są wdrażane do zachowań dostosowanych do miejsca i otoczenia
 • kształtują świadomość, że w komunikacji międzyludzkiej najważniejsza jest chęć porozumienia
 • rozwijają umiejętność odczytywania znaków pozawerbalnych: słuchowych, wzrokowych, dotykowych oraz do wykorzystywania ich w komunikacji
 • wzmacniają poczucie więzi z rówieśnikami poprzez udział w zabawach teatralnych
 • doskonalą umiejętność śmiałego prezentowania własnych umiejętności na forum grupy

 

W tym miesiącu uczymy się piosenki: „Piosenka o zimowym śnie”

(słowa: B. Szurowska,  muzyka: B. Tartanus)

 

1.Jeżyk zwinął się w kuleczkę,

smacznie sobie śpi.

Przykrył się kołderką z liści,

wiosna mu się śni.

 

Ref. La, la, li, li, śpij, jeżyku, śpij,

la, la, li, li, o wiosence śnij.

 

2.Wiewióreczka w dziupli swojej

smacznie sobie śpi.

Nazbierała garść orzechów,

wiosna jej się śni.

 

Ref. La, la, li, li, śpij, wiewiórko, śpij,

la, la, li, li, o wiosence śnij.

 

3.Miś kudłaty w swej jaskini

smacznie sobie śpi.

Zjadł już miód i pochrapuje,

wiosna mu się śni.

 

Ref. La, la, li, li, śpij, misiaczku, śpij,

la, la, li, li, o wiosence śnij.

 

4.Śpią zwierzątka w swoich domach,

miłe mają sny.

Śpią cichutko i spokojnie,

zaśnij więc i ty.

 

Ref. La, la, li, li, śpij, kochanie, śpij,

la, la, li, li, o wiosence śnij. 

 

 

Poznajemy wiersz: „Symbole narodowe” autorstwa A. Dziechciarczyk

 

Chociaż dopiero jestem przedszkolakiem

Dobrze już wiem, że jestem Polakiem

I wiem, że kolory Biało-Czerwone

To nasze barwy narodowe.

 

Znam dobrze słowa Hymnu Polskiego

I wiem, że to jest Mazurek Dąbrowskiego

Godło to Orzeł Biały z Koroną

Otoczony dookoła obwódką Czerwoną.

 

Flaga też jest Biało-Czerwona

Gdy są Święta powiewa wywieszona

I wszystko to wiem, choć jestem przedszkolakiem.

Bo przecież jestem Patriotą-Polakiem!